Vilkår

 

Samtykke til bruk av persondata

Ved påmelding aksepterer jeg at NMKS kan lagre mine persondata og benytte de ved oppfølging i forbindelse med kurset og til utstedelse av vitnemål, og eventuelt ved tilbud om andre kurs. 

Når vi skal utstede vitnemål etter endt kurs vil vi be om å få oppgitt ditt fødselsnummer (11 siffer) som vi også vil måtte lagre og formidle til Sjøfartsdirektoratet i forbindelse med vitnemålutstedelsen.

 

Påmelding og avmelding

Påmelding er bindende dersom skriftlig avmelding ikke er mottatt senest 10 dager før kursstart. Avmelding etter denne fristen medfører full betalingsplikt. Påmelding senere enn 10 dager før kursstart er alltid bindende. Dette betyr at skolen ikke refunderer innbetalt kursavgift og heller ikke frafaller krav om slik avgift dersom man velger å ikke starte på kurs eller velger å avbryte påbegynt kurs.Man kan imidlertid starte opp igjen på et senere kurs innen 12 måneder uten annen tilleggskostnad enn eventuell generell prisjustering av kursavgiften og/eller eventuell kostnad ved nytt kursmateriell. Materiell som lånes ved skolen leveres  tilbake i ordentlig stand etter avsluttet kurs. Tapt eller ødelagt materiell må erstattes.

 

Avlysning av kurs

Vi forbeholder oss retten til å avlyse kurs om det ikke er tilstrekkelig med deltakere, eller om det oppstår andre praktiske forhold vi ikke har kontroll over(Force majeure). Eventuelle forhåndsinnbetalinger refunderes.

 

Lovvalg og tvister

Norsk rett gjelder ved eventuelle tvister. Om det oppstår tvist, skal tvisten først søkes løst gjennom forhandlinger mellom partene. Fører ikke forhandlinger frem skal saken avgjøres ved dom, med mindre partene enes om å bringe saken til avgjørelse ved voldgift. Tvister fritar i seg selv ikke partene fra å oppfylle sine forpliktelser. Verneting Oslo.