1. Hjem
  2. Kurs

Våre kurs

Generelt for skolens kurs

Teorikursene lagt opp med online-undervisning og/eller klasseromsundervisning. Det føres fremmøteprotokoll. 

For fritidsskipperkursene D5L og D5LA krever Sjøfartsdirektoratet et fremmøte på minimum 90% i den enkelte teorimodul for å kunne gå opp til eksamen. For praksismodulene må fremmøte være 100%. 

For kystskipperstudiet D5 vil det i tillegg til støtteundervisningen være nyttig med egenstudier.

 

Påmelding og avmelding

Påmelding er bindende dersom skriftlig avmelding ikke er mottatt senest 10 dager før kursstart. Avmelding etter denne fristen medfører full betalingsplikt. Påmelding senere enn 10 dager før kursstart er alltid bindende. Dette betyr at skolen ikke refunderer innbetalt kursavgift og heller ikke frafaller krav om slik avgift dersom man velger å ikke starte på kurs eller velger å avbryte påbegynt kurs.Man kan imidlertid starte opp igjen på et senere kurs innen 12 måneder uten annen tilleggskostnad enn eventuell generell prisjustering av kursavgiften og/eller eventuell kostnad ved nytt kursmateriell. Materiell som lånes ved skolen leveres  tilbake i ordentlig stand etter avsluttet kurs. Tapt eller ødelagt materiell må erstattes.

 

Avlysning/flytting av kurs

Vi forbeholder oss retten til å flytte kursdatoer og/eller -sted dersom det ikke er tilstrekkelig med deltagere, eller om det oppstår andre praktiske forhold vi ikke har kontroll over (Force majeure). Eksempel på Force majeure er isforhold. Eventuelle forhåndsbetalinger godskrives mot andre kursgjennomføringer. 

Lovvalg og tvister

Norsk rett gjelder ved eventuelle tvister. Om det oppstår tvist, skal tvisten først søkes løst gjennom forhandlinger mellom partene. Fører ikke forhandlinger frem skal saken avgjøres ved dom, med mindre partene enes om å bringe saken til avgjørelse ved voldgift. Tvister fritar i seg selv ikke partene fra å oppfylle sine forpliktelser. Verneting Oslo.