VILKÅR OG RISIKOAKSEPT

Påmelding og avmelding

Påmelding er bindende dersom skriftlig avmelding ikke er mottatt senest 10 dager etter påmelding, eller 10 dager før kursstart. Avmelding etter denne fristen medfører full betalingsplikt. Dette betyr at skolen ikke refunderer innbetalt kursavgift og heller ikke frafaller krav om slik avgift dersom man velger å ikke starte på kurs eller velger å avbryte påbegynt kurs.Man kan imidlertid starte opp igjen på et senere kurs innen 12 måneder uten annen tilleggskostnad enn eventuell generell prisjustering av kursavgiften og/eller eventuell kostnad ved nytt kursmateriell.

Avlysning/flytting av kurs

Vi forbeholder oss retten til å flytte kursdatoer og/eller -sted dersom det ikke er tilstrekkelig med deltagere, eller om det oppstår andre praktiske forhold vi ikke har kontroll over (Force majeure). Eksempel på Force majeure er isforhold. Eventuelle forhåndsbetalinger godskrives mot andre kursgjennomføringer.

Risiko

Vi har et godt strukturert sikkerhetssystem, og tar forholdsregler for å minimalisere risiko under gjennomføring av kurs for høyhastighetsbevis. Kursdeltagerne vil få nøye gjennomgang og opplæring i hvordan de skal forholde seg i ulike situasjoner som kan oppstå. Likevel er det risiko ved å kjøre høyhastighetsfartøy. Høyhastighetsfartøy vil normalt utsettes for kraftige slag og hurtige kursendringer som vil belaste kroppen og kursdeltager kan ikke ha medisinske tilstander som ikke tåler dette. Ved å delta på aktiviteten i regi av NMKS aksepterer jeg å ha fått tilstrekkelig sikkerhetsinformasjon, at jeg skal rette meg etter instruktørens instrukser og at jeg er informert om risiko og mulige skadetilfeller. Jeg er kjent med at NMKS har ansvarsforsikring, men ikke ulykkesforsikring for deltagerne. Jeg vet derfor at jeg ikke er forsikret gjennom NMKS dersom en ulykke oppstår som resultat av en situasjon jeg selv er skyld i, eller som NMKS ikke kan lastes for.

Hverken NMKS, eller personer som opptrer på vegne av NMKS, kan gjøres ansvarlig for noen form for skade som skulle skje kursdeltager i tilknytning til kurset. Med skade menes både skade på person og gjenstander. Heller ikke tredjemenn, herunder familie, kan gjøre krav gjeldende overfor NMKS eller overfor personer som opptrer på vegne av NMKS.

Forkunnskaper og egnethet for kursdeltagelse – praktisk del

Høyhastighetskurset er ikke et grunnkurs. Kursdeltagere skal ha rett til og nødvendige kunnskaper for å føre båtførerbevispliktig fritidsfartøy før høyhastighetskurset gjennomføres. I tillegg forventes det en viss grad av praktisk erfaring på fritidsfartøy, fritidsbåt og/eller vannscooter basert på hvilken praksismodul som velges før et høyhastighetskurs gjennomføres.

Praktisk del inneholder risiko og vi aksepterer ikke kursdeltagere som er påvirket av alkohol eller andre rusmidler. Kursdeltagere vil bortvises av instruktør uten refusjon av kursavgift.

Samtykke til bruk av persondata

Ved påmelding aksepterer jeg at NMKS kan lagre mine persondata og benytte de ved oppfølging i forbindelse med kurset og til utstedelse av vitnemål, og eventuelt ved tilbud om andre kurs.

Når vi skal utstede vitnemål etter endt kurs vil vi be om å få oppgitt ditt fødselsnummer (11 siffer) som vi også vil måtte lagre og formidle til Sjøfartsdirektoratet i forbindelse med vitnemålutstedelsen.

Lovvalg og tvister

Norsk rett gjelder ved eventuelle tvister. Om det oppstår tvist, skal tvisten først søkes løst gjennom forhandlinger mellom partene. Fører ikke forhandlinger frem skal saken avgjøres ved dom, med mindre partene enes om å bringe saken til avgjørelse ved voldgift. Tvister fritar i seg selv ikke partene fra å oppfylle sine forpliktelser. Verneting Oslo.